Łukasz Marach, zarządzający między innymi funduszem Caspar Akcji Polskich, został człon…

Author:tralalalka  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Łukasz Marach, zarządzający między innymi funduszem Caspar Akcji Polskich, został członkiem Zarządu Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

„Łukasz znakomicie radzi sobie jako zarządzający, co udowodnił zwłaszcza w ubiegłym roku, gdy Caspar Akcji Polskich był jednym z dwóch najlepszych funduszy na rynku. Ma też spory potencjał menadżerski i stąd decyzja o powierzeniu mu funkcji członka Zarządu Caspar TFI SA” – tłumaczy Leszek Kasperski, prezes tej spółki.

Łukasz Marach jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny. Jeszcze podczas studiów rozpoczął współpracę z Biurem Konsultingowym tej uczelni oraz podjął pracę w BZ WBK AIB Asset Management SA na stanowisku analityka finansowego. W 2009 roku został młodszym zarządzającym, a od marca 2010 zarządzał funduszami Lukas Dynamiczny Polski oraz Lukas Akcji Nowej Europy.

W Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Łukasz Marach zarządza subfunduszami Caspar Akcji Polskich, Caspar Akcji Tureckich i współzarządza Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W 2011 roku uzyskał tytuł CFA (Dyplomowany Analityk Finansowy przyznawany przez CFA Institute.

Oczywiście awans Łukasza nie oznacza, że „osieroci” zarządzane przez siebie subfundusze, bo sprawowanie tej funkcji będzie kontynuował.

 

Źródło: Caspar TFI

Więcej przeczytasz na blogu

Zniesienie barier w dostępie do oddłużenia osób fizycznych oraz zmniejszenie kosztów pr…

Author:bambalunga303  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Zniesienie barier w dostępie do oddłużenia osób fizycznych oraz zmniejszenie kosztów procedury dotyczącej upadłości konsumenckiej – przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w prawie.

Poselski projekt zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym oraz niektórych innych ustaw ma na celu z jednej strony złagodzenie rygorów związanych z upadłością konsumencką, jednocześnie utrzymuje część z nich po to, aby uniemożliwić nieprzemyślane zadłużanie się dłużników, którzy liczą na uniknięcie odpowiedzialności dzięki upadłości.

 

Kiedy oddłużenie będzie niemożliwe?

Sąd będzie oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Chodzi tu o zamiar dłużnika doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia (np. celowe wyzbycie się majątku celem utrudnienia dochodzenia swoich praw przez wierzycieli, a nie o sam fakt umyślnego dokonania czynności, które do niewypłacalności doprowadziły.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości będzie także oddalony przez sąd, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości m.in. wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które umorzono, albo w przypadku, gdy dłużnik nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub też czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Sąd oddali także wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

 

Obniżenie kosztów postępowania

Projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, pokryje je tymczasowo Skarb Państwa. Dłużnik będzie je spłacał później w ramach realizacji planu spłaty wierzycieli.

 

Ogłoszenia w toku postępowania będą docelowo zamieszczane w internecie, w przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu pod nazwą Centralny Rejestr Upadłości. W okresie przejściowym obwieszczenia będą natomiast publikowane bezpłatnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Projekt przewiduje zmianę w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zamiast opłaty stałej w kwocie 200 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobierana będzie opłata podstawowa w kwocie 30 zł.

 

Zachęty dla wierzycieli

W ramach planu spłaty podlegać będą spłacie jedynie te wierzytelności, które zostały uznane na liście wierzytelności, a zakres umorzenia zobowiązań upadłego obejmie także zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości niezależnie od tego, czy zostaną umieszczone na liście wierzytelności. Projekt przewiduje rezygnację ze wskazywania sposobów zmiany planu spłaty, ma o tym rozstrzygać sąd.

 

Wyjątkowo plan spłaty wierzycieli nie będzie ustalany, jeżeli sytuacja upadłego oznacza jego niezdolność dokonania jakichkolwiek spłat. Wówczas sąd będzie wydawał postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty, a Skarb Państwa tymczasowo pokryje koszty postępowania upadłościowego.

 

W przypadku dłużników, którzy całkowicie nie mają możliwości zarobkowania (np. osób niepełnosprawnych możliwe będzie umorzenie zobowiązań takich osób.

 

Omawiany projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

 

Obecne przepisy są martwe

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, a więc postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z możliwością umorzenia ich zobowiązań pozostałych po przeprowadzeniu postępowania obowiązują od 31 marca 2009 r. nie cieszą się jednak dużym zainteresowaniem. Powodem są zbyt rygorystyczne warunki ogłoszenia upadłości, ograniczające tę możliwość do dłużników, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Ponadto barierą obecnych przepisów są zbyt duże koszty postępowania, co powoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo umorzenie postępowania, jeżeli dłużnik nie posiada majątku na pokrycie tych kosztów. Wreszcie, aktualne przepisy przewidują obligatoryjne umorzenie postępowania w razie wskazanych w ustawie uchybień dłużnika jego obowiązkom, niezależnie od tego, czy uchybienia te były istotne oraz w jakim stopniu.

 

W efekcie, od wejścia w życie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, czyli od 31 marca 2009 r. do końca 2012 r. na 2 161 wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wydano zaledwie 60 postanowień o ogłoszeniu upadłości takich osób, co jest liczbą więcej niż śladową.

 

/ Skarbiec

Więcej przeczytasz na blogu

Zmiany cen ofertowych w lipcu nie zmieniły ogólnego obrazu sytuacji na wtórnym rynku sp…

Author:weranda7  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Zmiany cen ofertowych w lipcu nie zmieniły ogólnego obrazu sytuacji na wtórnym rynku sprzedaży mieszkań w Polsce – stawki, za jakie zbywcy oferują swoje lokale, nadal utrzymują się na stabilnym poziomie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że tylko w 3 z 18 analizowanych miast ceny są niższe niż przed rokiem – wynika z najnowszego raportu portalu nieruchomości Domy.pl i firmy doradztwa finansowego Open Finance.

W lipcu największy spadek średniej ceny ofertowej zanotowało Opole – w porównaniu z czerwcem mieszkania wystawiane na sprzedaż w tym mieście są tańsze o 1,4% (tj. o 60 zł za m2. Stawki niższe niż przed miesiącem – maksymalnie o 1% – zanotowało jeszcze 7 spośród 18 analizowanych miast, z tym jednak, że nigdzie różnica w cenie za m2 nie przekroczyła 60 zł.

 

Niewielki wpływ na całkowite ceny lokali miały wzrosty stawek za m2 zanotowane w 10 miastach; spośród nich najwyższy procentowo – o 1,1% – zanotował Rzeszów. W wymiarze kwotowym najbardziej wzrosła cena m2 używanego lokalu we Wrocławiu – o 72 zł, do 5788 zł.

 

Choć od dłuższego czasu ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym zachowują się bardzo stabilnie, to warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie częściej można się spotkać z niewielkimi podwyżkami stawek niż ich obniżkami. Potwierdza to porównanie aktualnych cen z tymi sprzed roku; wg lipcowego odczytu tylko w 3 z 18 miast analizowanych przez portal Domy.pl (Kielce, Rzeszów, Olsztyn ceny ofertowe są niższe niż w lipcu 2013 r.; w Bydgoszczy zachowały ten sam poziom, a w 14 miastach wzrosły – średnio o 1,9%.

 

*mediana – środkowa cena, która dzieli oferty uporządkowane od najtańszych do najdroższych na dwie równe części
*najtańsze – średnia arytmetyczna cen ofertowych obliczona z pierwszych 10% ofert uporządkowanych rosnąco wg ceny za m2
*najdroższe – średnia arytmetyczna cen ofertowych obliczona z ostatnich 10% ofert uporządkowanych rosnąco wg ceny za m2

Kredyty nowe: marże nie przestają rosnąć

 

Średnia rata od 100 tys. zł pożyczonych na 30 lat wynosi obecnie prawie 514 zł. Jest o blisko 4 zł wyższa niż miesiąc temu. Przyczyna to wzrost przeciętnej marży, trwający już zresztą ponad 2,5 roku. Tym razem marża podniosła się z 1,88 proc. do 1,95 proc. Kredytobiorcy na razie nie odczuwają tych zmian zbyt dotkliwie, bo sprzyja im WIBOR – drugi składnik oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Najczęściej stosowana 3 miesięczna stawka WIBOR-u znajduje się na rekordowo niskim poziomie i wynosi obecnie 2,67 proc. Warto pamiętać, że zmienny WIBOR sprawia, że rata wyliczana na początku nie jest dana raz na zawsze. Może spaść, ale równie dobrze może wzrosnąć.

 

Inny fakt, z którym trzeba się liczyć, planując zaciągnięcie kredytu, to konieczność posiadania wkładu własnego. Potrzebne jest minimum 5 proc. wartości nieruchomości. Pieniądze te nie powinny pochodzić z innej pożyczki, co potwierdza się w banku stosownym oświadczeniem.

 

Rozważający zakup na kredyt powinni brać pod uwagę, że od przyszłego roku wymagany wkład własny wyniesie już 10 proc. Choć istnieją wyjątki. Bez wkładu własnego i w tym i w przyszłym roku kredyty mieszkaniowe mogą zaciągać osoby kwalikujące się do rządowego programu pomocy przy zakupie pierwszego mieszkania Mieszkanie dla młodych. Jeśli sprostają wielu warunkom, państwo wyłoży za nich pieniądze na wkład własny od 10 proc. do 15 proc. Ale tylko i wyłącznie na zakup nowych mieszkań/domów z cenami akceptowanymi w programie. Dopłata liczona jest dla max. 50 mkw. Kredytów MdM udziela 12 banków: PKO BP, Pekao, Getin Noble Bank, Alior, SGB, BGŻ, BPS, Millennium, EuroBank, Deutsche Bank, BOŚ oraz BZ WBK.

 

Kredyty spłacane: złotowe jeszcze taniej, walutowe drożej

 

Już ponad rok obsługujący kredyty ze zmiennym oprocentowaniem korzystają z niskiego WIBOR-u. 3- miesięczna stawka najczęściej doliczana do marży kredytów mieszkaniowych od czerwca zeszłego wynosi ok. 2,7 proc. Obecnie już 2,6 proc. Jak znacząco się zmieniła, uświadamia przypomnienie WIBOR 3M sprzed dwóch lat. Przekraczał wówczas 5 proc. i sprawiał, że rata tego samego kredytu była wyższa o ponad 30 proc. od dzisiejszej. Przy marży 1,5 proc. dla każdych 100 tys. zł pożyczonych na 30 lat dziś klient płaci 487 zł, a dwa lata temu wydawał na spłatę 640 zł.

 

Wiele wskazuje na to, że oprocentowanie, a wraz z nim raty, spadną jeszcze bardziej. Zaangażowani w instrumenty pochodne związane z wysokością stóp procentowych w Polsce przewidują, że WIBOR 3M za pół roku znajdzie się poniżej 2,2 proc., co zakłada spadek podstawowej stopy procentowej z obecnych 2,5 do 2 proc. Za obniżkami przemawia inflacja utrzymująca się na niskim poziomie, ostatnio przyjęła nawet wartości ujemne, oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. (w skali rok do roku spadło do 3,2 proc. z 3,4 proc. w I kw.. Z drugiej strony przed cięciem stóp Radę Polityki Pieniężnej może powstrzymywać obawa o dalsze osłabienie złotego.

 

Dla kredytobiorców kolejna obniżka WIBOR-u, tym razem do 2,2 proc., oznaczałaby spadek raty opisywanego kredytu z 487 do 460 zł.

 

Spłacającym kredyty złotowe będzie więc jeszcze lepiej. Tym samym różnica w racie pomiędzy zadłużonymi w rodzimej walucie i we franku na niekorzyść większości frankowców wzrośnie jeszcze bardziej.

 

Na rynku walutowym trudno bowiem o dobre wieści. Złoty słabnie na fali konfliktu na Ukrainie. Na dodatek nie pomaga mu przewidywana przez rynek obniżka stóp procentowych. Efekt? Miesięczny kurs maksimum CHF w porównaniu z poprzednimi czterema tygodniami wzrósł z 3,42 zł do ponad 3,48 zł. Zbliżając się tym samym do skoku notowań obserwowanych ostatnio w marcu, gdy za franka płacono niemal 3,50 zł.

Podobnie sytuacja ma się z euro. Do marcowego rekordu zabrakło 2 groszy. Maksimum z ostatnich czterech tygodni doszło do 4,22 zł. Dla porównania miesiąc wcześniej znajdowało się o 6 gr. niżej.

 

Tymczasem z uwagi na niskie oprocentowanie kredytów walutowych to właśnie kursy walut mają od dłuższego czasu decydujące znaczenie dla wysokości raty. Doliczany do marży kredytów frankowych 3M LIBOR CHF wynosi obecnie jedynie 0,022 proc., od ponad dwóch lat nie przekracza 0,1 pkt. proc. Natomiast stawka EUROIBOR 3M sięga 0,2 proc. i dwa lata nie wychyla się poza 0,35 proc.

 

Marcin Drogomirecki | Domy.pl – część nieruchomościowa
Halina Kochalska | Open Finance

/ Raport z rynku nieruchomości Domy.pl i Open Finance

 

Raport został przygotowany na podstawie danych z 21250 ofert sprzedaży mieszkań wystawionych w portalu nieruchomości Domy.pl w lipcu 2014 roku oraz danych Open Finance.

Historyczne statystyki cen ofertowych mieszkań używanych w największych miastach Polski dostępne są na stronie: www.domy.pl/statystyki

Więcej przeczytasz na blogu

Zakup mieszkania to decyzja, której skutki odczuwa się przez lata. Dotyczy to także sfery…

Author:waciejos13  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia
Zakup mieszkania to decyzja, której skutki odczuwa się przez lata. Dotyczy to także sfery finansowej, bo mało kogo stać dziś na zakup własnego M bez zaciągania kredytu. Cena jaką zapłacimy za lokum może odbijać się na naszej sytuacji finansowej jeszcze przez długie lata. Wniosek? Warto negocjować z deweloperem.

 

To, że w ostatnim czasie odnotowano spadek cen mieszkań nie znaczy, że nie można ich jeszcze obniżyć. Na korzyść ich klientów działa prosty fakt: mieszkania trzeba komuś sprzedać. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę: według badań przeprowadzonych przez firmę Emmerson średnia różnica między ceną ofertową a transakcyjną wyniosła w kwietniu tego roku 7%. Przy dużych kwotach nawet te kilka procent rabatu pozwoli zaoszczędzić sporo gotówki. Przy założeniu, że kupujemy mieszkanie w cenie ok. 300 tys złotych, rabat wielkości 7% pozwoli nam zaoszczędzić 21 tys. złotych.

 

Śledzimy oferty

Negocjacje najlepiej zacząć od… samego początku, czyli momentu w którym kontaktujemy się z deweloperem. Nie zaszkodzi spytać się wprost czy można liczyć na rabat, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Jeśli konkurencja dewelopera oferuje podobne lokum po niższej cenie też należy o tym wspomnieć. Warto przy okazji na bieżąco śledzić oferty promocyjne, bo być może w deweloperskich ostatkach czeka na nas mieszkanie w atrakcyjnej cenie last-minute. 

 

 Jak zwiększyć szansę na zdobycie promocji? Wystarczy regularnie odwiedzać strony deweloperów lub np. subskrybować ich newslettery. Trzeba pamiętać też, że nawet mieszkania w okazyjnych cenach może kupić… jeszcze taniej.

 

Pozytywne skutki pesymizmu

Nawet jeśli mieszkanie, które oglądamy jest spełnieniem naszych marzeń warto zwrócić uwagę sprzedawcy na aspekty, które z naszego punktu widzenia obniżają wartość mieszkania. Dla każdego nabywcy będzie to co innego. Osobom bez samochodu może nie podobać się oddalenie od centrum, a rodzinom brak placu zabaw. Skuteczne mogą okazać się także porównania do oferty konkurencji i wskazanie plusów ich oferty. Doświadczeni deweloperzy są przygotowani na taką rozmowę, znają ofertę konkurencji i powinni być otwarci na negocjacje. Sprzedawca może być bardziej skłonny do ustępstw jeżeli zauważy, że jedna z kupujących osób np. małżonka jest zainteresowana zakupem a jej parter ma wątpliwości o których mówi otwarcie. W takiej sytuacji deweloper może szybciej zgodzić się na upust, bo do dokonania transakcji trzeba przekonać tylko jedną, a nie dwie osoby.

 

A może garaż do tego?

Jeśli zejście z ceny przychodzi deweloperowi bardzo ciężko, a w perspektywie mamy jedynie niewielki rabat lub jego brak, to można znaleźć też inne, korzystne dla portfela rozwiązanie. Zdarza się, że deweloper z własnej inicjatywy dorzuca do mieszkania garaż lub na przykład lepszy standard wykończenia. Nic nie stoi na przeszkodzie aby samemu zapytać o taką możliwość. Co jeszcze może sfinansować nam deweloper? Przykłady można mnożyć, ale najpopularniejsze benefity to np. opłacenie ubezpieczenia, miejsce parkingowe w niższej cenie, konsultacje z architektem wnętrz. Trzeba przy tym postarać się realnie wycenić wartość prezentów i wspomnieć o tym w trakcie rozmowy ze sprzedawcą. Będzie wtedy wiedział, że ma do czynienia z doświadczonymi i świadomymi nabywcami. Przy zakupie mieszkania za powiedzmy 400 tys. złotych rozmowa z dekoratorem wnętrz o wartości 200 złotych wypada dosyć blado. Dobrą opcją w takim wypadku jest połączenie obu elementów, czyli małego rabatu z wartościowym benefitem.

 

Creandi Sp. z o.o.

Więcej przeczytasz na blogu

Zakończyła się kolejna faza wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie procesami Ferr…

Author:lenonka9413  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Zakończyła się kolejna faza wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie procesami Ferryt Enterprise Platform w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego celem było stworzenie rozwiązania usprawniającego procesy sprzedaży i obsługi polis komunikacyjnych oraz majątkowych. Za projekt odpowiada producent systemu, firma DomData AG.

W ramach zrealizowanej już części projektu, konsultanci DomDaty AG wdrożyli narzędzia obejmujące swoją funkcjonalnością wszystkie procesy związane ze sprzedażą polis komunikacyjnych. Dodatkowo system pozwala na rejestrację i bieżącą weryfikacje polis wystawianych poza systemem i centralą TUWP.

Czym jest „Ferryt”?

Ferryt Enterprise Platform to platforma służąca do modelowania i przetwarzania dowolnych procesów biznesowych, w tym także operacji o charakterze transakcyjnym. Na jej bazie powstało wiele modułów biznesowych dla określonych branż (np. zabezpieczenia bankowe, jak i uniwersalnych rozwiązań przeznaczonych do zarządzania wybranymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa (Obieg dokumentów, CRM, Zarządzanie Jakością. Docelowymi odbiorcami są głównie przedsiębiorstwa i organizacje o skomplikowanych procesach wewnętrznych, licznym personelu i rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

 

Źródło: DomData

Więcej przeczytasz na blogu

Zainteresowani kupnem działki pod wymarzony dom mogą ucieszyć się ze spadków cen na ter…

Author:kontowmbanku  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Zainteresowani kupnem działki pod wymarzony dom mogą ucieszyć się ze spadków cen na terenach podmiejskich. W samych miastach wojewódzkich ceny rosną, choć nie obeszło się bez wyjątków.

 

Najwyższe stawki niezmiennie utrzymują się w stolicy kraju (740,9 zł/mkw. i województwie mazowieckim (167 zł/mkw.. Wśród najtańszych województw znajduje się podkarpackie (49,9 zł/mkw., lubuskie (62,1 zł/mkw. i łódzkie (69,4 zł/mkw. – wynika z danych udostępnionych portalowi Bankier.pl przez serwis otoDom.pl.

 

Działki na przedmieściach powoli tanieją

 

Koniec wakacji przyniósł obniżki na rynku działek budowlanych. Obniżki wystąpiły głównie poza wielkimi aglomeracjami miejskimi. Największy spadek średnich cen ofertowych względem zeszłego miesiąca zaobserwowano w województwie świętokrzyskim (9 proc., podlaskim (9 proc. i zachodniopomorskim (6 proc..

O kilka złotych za 1 mkw. potaniały także działki spod Warszawy. W przypadku działek o powierzchni powyżej 10 000 mkw. obniżka sięga 6 zł co pozwala oszczędzić 60 tys. zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy zastój cen wystąpił w dolnośląskim, gdzie ceny ani drgnęły na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.

 

W Warszawie działki tańsze nawet o 40 zł/mkw.

 

Niespodziewanie duże obniżki czekają planujących budowę domu w Warszawie. W sierpniu cena 1 mkw. spadła o prawie 40 zł (z 780 zł/mkw. do 740,9 zł/mkw..

Największe procentowe obniżki wystąpiły w Szczecinie (11 proc. oraz Katowicach (8 proc.. Na wyższe ceny działek muszą się przygotować chcący wybudować swój dom w Krakowie (9 proc. podwyżki i Gorzowie Wielkopolskim (9 proc..

Średnie ofertowe ceny działek budowlanych w polskich województwach [zł/mkw.]

Województwa

Powierzchnia [mkw.]

Cena za 1 mkw. działki [zł]

Zmiana mdm

Zmiana

rdr

Sierpień 13

Lipiec 14

Sierpień 14

dolnośląskie

0-800

193,7

202,0

205,2

2%

6%

800-1200

115,8

109,0

110,2

1%

-5%

1200-2000

89,2

88,0

87,6

0%

-2%

2000-5000

81,9

81,0

81,5

1%

0%

5000-10000

92,5

89,0

83,8

-6%

-9%

10000 i więcej

73,2

75,0

76,3

2%

4%

kujawsko-pomorskie

0-800

187,1

167,0

178,3

7%

-5%

800-1200

87,9

91,0

95,7

5%

9%

1200-2000

84,8

89,0

90,2

1%

6%

2000-5000

67,4

64,0

64,6

1%

-4%

5000-10000

76,7

76,0

75,4

-1%

-2%

10000 i więcej

50,7

50,0

47,7

-5%

-6%

lubelskie

0-800

214,8

250,0

242,2

-3%

13%

800-1200

131,7

127,0

121,0

-5%

-8%

1200-2000

102,6

106,0

102,8

-3%

0%

2000-5000

85,9

90,0

87,4

-3%

2%

5000-10000

54,4

62,0

60,2

-3%

11%

10000 i więcej

41,6

51,0

49,7

-3%

19%

lubuskie

0-800

127,0

157,0

150,1

-4%

18%

800-1200

65,8

63,0

62,1

-1%

-6%

1200-2000

59,5

55,0

56,0

2%

-6%

2000-5000

46,0

46,0

45,3

-2%

-1%

5000-10000

44,7

47,0

42,7

-9%

-5%

10000 i więcej

38,1

38,0

37,6

-1%

-1%

łódzkie

0-800

203,4

168,0

169,3

1%

-17%

800-1200

101,2

102,0

96,7

-5%

-4%

1200-2000

82,4

90,0

82,2

-9%

0%

2000-5000

71,2

72,0

72,0

0%

1%

5000-10000

61,6

68,0

65,7

-3%

7%

10000 i więcej

56,2

55,0

45,5

-17%

-19%

małopolskie

0-800

226,2

222,0

229,4

3%

1%

800-1200

135,1

128,0

127,9

0%

-5%

1200-2000

112,2

105,0

107,5

2%

-4%

2000-5000

93,7

86,0

88,5

3%

-6%

5000-10000

78,7

78,0

79,7

2%

1%

10000 i więcej

68,8

80,0

89,6

12%

30%

mazowieckie

0-800

345,8

364,0

355,4

-2%

3%

800-1200

218,9

209,0

208,4

0%

-5%

1200-2000

199,2

196,0

193,0

-2%

-3%

2000-5000

171,5

163,0

162,3

0%

-5%

5000-10000

167,0

169,0

158,1

-6%

-5%

10000 i więcej

133,1

134,0

128,0

-4%

-4%

opolskie

0-800

134,5

118,0

122,3

4%

-9%

800-1200

89,3

86,0

84,8

-1%

-5%

1200-2000

79,5

79,0

80,5

2%

1%

2000-5000

66,0

69,0

70,0

1%

6%

5000-10000

61,0

54,0

60,4

12%

-1%

10000 i więcej

48,5

45,0

46,4

3%

-4%

podkarpackie

0-800

166,5

180,0

182,7

2%

10%

800-1200

68,7

69,0

67,4

-2%

-2%

1200-2000

52,3

56,0

54,7

-2%

4%

2000-5000

43,8

39,0

39,3

1%

-10%

5000-10000

32,7

32,0

31,6

-1%

-3%

10000 i więcej

28,5

33,0

27,2

-18%

-5%

podlaskie

0-800

218,2

214,0

222,3

4%

2%

800-1200

124,4

131,0

120,2

-8%

-3%

1200-2000

111,9

122,0

109,6

-10%

-2%

2000-5000

73,7

77,0

67,6

-12%

-8%

5000-10000

69,4

73,0

61,3

-16%

-12%

10000 i więcej

51,5

62,0

54,7

-12%

6%

pomorskie

0-800

300,6

300,0

295,7

-1%

-2%

800-1200

144,3

137,0

141,2

3%

-2%

1200-2000

129,1

123,0

130,2

6%

1%

2000-5000

102,8

104,0

100,4

-3%

-2%

5000-10000

123,1

110,0

113,9

4%

-7%

10000 i więcej

84,0

83,0

79,8

-4%

-5%

śląskie

0-800

162,2

160,0

159,0

-1%

-2%

800-1200

113,2

115,0

113,4

-1%

0%

1200-2000

107,1

104,0

101,7

-2%

-5%

2000-5000

97,0

93,0

91,1

-2%

-6%

5000-10000

89,2

88,0

87,9

0%

-1%

10000 i więcej

82,1

80,0

71,3

-11%

-13%

świętokrzyskie

0-800

273,5

242,0

214,0

-12%

-22%

800-1200

126,8

128,0

120,5

-6%

-5%

1200-2000

103,5

100,0

105,0

5%

1%

2000-5000

90,7

84,0

80,9

-4%

-11%

5000-10000

56,9

62,0

61,6

-1%

8%

10000 i więcej

34,3

51,0

50,7

-1%

48%

warmińsko-mazurskie

0-800

160,3

187,0

202,9

9%

27%

800-1200

88,1

90,0

84,8

-6%

-4%

1200-2000

72,7

70,0

69,1

-1%

-5%

2000-5000

53,3

58,0

56,7

-2%

6%

5000-10000

58,2

56,0

52,2

-7%

-10%

10000 i więcej

41,5

41,0

36,2

-12%

-13%

wielkopolskie

0-800

187,5

182,0

188,5

4%

1%

800-1200

126,5

123,0

122,7

0%

-3%

1200-2000

122,6

117,0

120,2

3%

-2%

2000-5000

108,1

106,0

109,0

3%

1%

5000-10000

111,2

126,0

127,5

1%

15%

10000 i więcej

70,7

85,0

83,5

-2%

18%

zachodniopomorskie

0-800

249,7

218,0

224,7

3%

-10%

800-1200

134,9

118,0

113,4

-4%

-16%

1200-2000

121,9

113,0

107,4

-5%

-12%

2000-5000

104,1

101,0

94,9

-6%

-9%

5000-10000

119,1

117,0

106,7

-9%

-10%

10000 i więcej

114,1

92,0

84,9

-8%

-26%

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych otoDom.pl

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w stolicach województw [zł/mkw.]

Stolice województw

Cena za 1 mkw. działki [zł]

Zmiana mdm

Zmiana rdr

Sierpień 13

Lipiec 14

Sierpień 14

Wrocław

426,4

406,0

403,9

-1%

-5%

Bydgoszcz

257,6

342,0

349,1

2%

36%

Lublin

291,7

284,0

295,8

4%

1%

Gorzów Wielkopolski

95,0

79,0

86,2

9%

-9%

Łódź

225,7

225,0

222,2

-1%

-2%

Kraków

467,0

426,0

464,5

9%

-1%

Warszawa

832,6

780,0

740,9

-5%

-11%

Opole

221,0

193,0

197,3

2%

-11%

Rzeszów

198,5

167,0

169,1

1%

-15%

Białystok

322,5

329,0

338,7

3%

5%

Gdańsk

506,6

494,0

511,5

4%

1%

Katowice

468,3

497,0

457,2

-8%

-2%

Kielce

302,6

300,0

281,6

-6%

-7%

Olsztyn

224,3

340,0

324,9

-4%

45%

Poznań

374,4

377,0

372,6

-1%

0%

Szczecin

338,3

340,0

302,8

-11%

-10%

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych otoDom.pl

Mateusz Gawin

Więcej przeczytasz na blogu

Z nieoficjalnych informacji PRNews.pl wynika, że Idea Bank rozgląda się za osobą, która…

Author:fason13  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Z nieoficjalnych informacji PRNews.pl wynika, że Idea Bank rozgląda się za osobą, która zajmie się obsługą PR marki Lions Bank. Bank chce też rozbudować dział analiz i komunikacji.

 

Z informacji, które dotarły do naszej redakcji wynika, że Lions Bank szuka osoby, która zajmie się działaniami PR i obsługą marki. Nieoficjalnie wiadomo, że grupa Idea Banku chce w najbliższym czasie rozbudować swoje biuro odpowiedzialne za analizy i komunikację. Wśród poszukiwanych osób jest m.in. osoba mająca odpowiadać za kontakt z mediami. Tych informacji nie potwierdza nam biuro prasowe, ale nie zaprzecza też, że planowane będą zmiany.

 

Według naszych informacji, bank szuka osoby, która ma co najmniej kilkuletni staż w bankowym/finansowym PR-e i prowadzącej samodzielne projekty.

 

Lions Bank jest specyficznym private bankingiem, blisko związanym z rynkiem nieruchomości, a ostatnio też rynkiem samochodów klasycznych. Jest obecny w mediach przede wszystkim poprzez eksperckie analizy poświęcone tym dwóm rynkom.

 

wb/prnews.pl

Więcej przeczytasz na blogu

Z informacji uzyskanych przez portal nieruchomości Dompress.pl od przedstawicieli firm…

Author:hertysyl  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia

Z informacji uzyskanych przez portal nieruchomości Dompress.pl od przedstawicieli firm deweloperskich wynika, że w mieszkania na wynajem inwestuje coraz więcej osób. Można na nich zarobić nawet do 8 proc. Jak wielu jest klientów inwestycyjnych, na jakie mieszkania stawiają?

 

O stopniowym powrocie inwestorów na rynek mieszkaniowy mówi Radosław Bieliński z Dom Development. – Inwestorzy najczęściej wybierają mieszkania jednopokojowe lub nieduże dwupokojowe na osiedlach dobrze skomunikowanych z centrum miasta, w rejonach o rozwiniętej infrastrukturze, na ogół dokonując zakupów za gotówkę, informuje rzecznik prasowy Dom Development.

 

Magdalena Rurarz, dyrektor działu sprzedaży i marketingu w Victoria Dom potwierdza, że daje się zauważyć wzrost liczby klientów kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych. Podkreśla, że najważniejszym kryterium jest dla nich cena, im niższa tym lepiej, oraz lokalizacja. Wybierają kawalerki lub mieszkania dwupokojowe o najmniejszym metrażu w inwestycjach znajdujących się w miejscach zapewniających dobrą komunikację.

 

Sławomir Szczakowski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Dantex podaje, że klienci inwestycyjni najczęściej decydują się na mieszkania jednopokojowe w cenie do 250 tys. zł albo dwa pokoje o metrażu do 45 mkw. w kwocie do 350 tys. zł. Przyznaje, że dla tej grupy kupujących liczy się przede wszystkim lokalizacja.

 

Dyrektor biura sprzedaży ConceptHouse Mokotów w Atlas Estates – Karolina Krzemińska zauważa z kolei, że liczba zapytań ze strony klientów inwestycyjnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Szacuje, że wśród kupujących jest ich około 15-20 proc., a największym uznaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe o metrażu 40-50 mkw. lub większe kawalerki, w których można wydzielić dodatkowy pokój.

 

Spośród warszawskich inwestycji Atlas Estates, najwięcej mieszkań, które klienci przeznaczają pod najem sprzedaje się w budynku ConceptHouse Mokotów, zlokalizowanym nieopodal Mokotów Business Parku oraz na osiedlu Capital Art Apartments, położonym na granicy Śródmieścia i Woli. Inwestorzy poszukują w nich głównie lokali o korzystnej proporcji liczby pomieszczeń do metrażu, które gwarantują wyższą rentowność przy niższym koszcie zakupu.

 

Karolina Krzemińska z Atlas Estates wskazuje na jeszcze jedną grupę klientów inwestycyjnych – młode pary, które zakupione mieszkanie po kilku latach zmieniają na większe. W miarę osiągania wyższych dochodów i powiększania się rodziny, dotychczasowy lokal przeznaczają na wynajem i w ten sposób stają się inwestorami.

Urszula Hofman ze spółki HB Inwestor działającej w ramach Grupy Inwest szacuje, że ok. 30 proc. klientów nabywa mieszkania w celach inwestycyjnych. – Obecnie, kiedy lokaty bankowe mają niskie oprocentowanie, a inne formy inwestowania kapitału mogą być ryzykowne, najprostszym i od lat sprawdzonym sposobem jest inwestycja w nieruchomość. Często klienci kupują mieszkanie z myślą o dzieciach, a wcześniej mieszkanie jest wynajmowane i przynosi dochód. Na ogół wybierają lokale o metrażu do ok. 40 mkw. – wyjaśnia Urszula Hofman.

 

Wśród klientów firmy Marvipol, osoby kupujące mieszkania w calach inwestycyjnych stanowią ok. 10-15 proc. Przedstawiciele spółki nie zauważyli ostatnio szczególnego wzrostu ich liczby.

 

Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development mówi zaś o wyższej aktywności inwestorów w ostatnim czasie. Zaznacza jednak, że ich ilość jest mocno uzależniona od charakteru poszczególnych projektów. – Na przykład na warszawskim Mokotowie, niedaleko centrum biznesowego, odsetek inwestorów jest wyższy niż w inwestycjach zlokalizowanych na peryferiach, gdzie mieszkania nabywane są głównie na własne potrzeby – informuje dyrektor Ronsona. – Udział transakcji inwestycyjnych szacowałbym na ok. 5-10 procent. To więcej niż było jeszcze w ubiegłym roku, choć w niektórych inwestycjach, udział ten może dochodzić nawet do 50 procent, przyznaje Andrzej Gutowski.

 

Mirosław Bednarek, prezes Matexi Polska również zauważa większą liczbę klientów kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych. – Wiąże się to ze znacznym wzrostem atrakcyjności takiego lokowania kapitału, wynikającej z wyższej stopy zwrotu generowanej z wynajmu mieszkania w porównaniu do nisko oprocentowanych lokat bankowych. Istotnym czynnikiem jest także widoczne odbicie rynku nieruchomości, co pozwala inwestorom oczekiwać stabilnego wzrostu wartości ich inwestycji w średnim i dłuższym okresie czasu, tłumaczy Mirosław Bednarek.

 

A może system condo

Alicja Dolińska, dyrektor działu marketingu i reklamy w firmie Dolcan obserwuje znaczne ożywienie, jeżeli chodzi o klientów kupujących nieruchomości mieszkaniowe w celach inwestycyjnych, jednak mniejsze niż w połowie zeszłego roku.

 

- Z jednej strony są to inwestorzy, którzy u nas chcą jedynie kupić mieszkania i samodzielnie zarządzać wynajmem, a z drugiej osoby, które decydują się na uczestniczenie w oferowanym przez nas Condo Systemie Dolcan. Inwestor kupuje mieszkanie w jednym z dwóch naszych osiedli – Ogrody Ochota lub Skierniewicka City i przekazuje nam mieszkanie w zarządzanie wynajmem. Otrzymuje stały, gwarantowany zysk w wysokości 8 proc. w skali rocznej. Szczególnie ta druga możliwość cieszy się wśród inwestorów dużą popularnością ze względu na bezpieczeństwo inwestycji, wysoki zysk, a także spokój, jaki daje scedowanie zarządzania wynajmem na stronę trzecią, wyjaśnia Alicja Dolińska.

Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro także wyróżnia dwie grupy nabywców nieruchomości inwestycyjnych. Jedną z nich są klienci poszukujący jedno lub dwupokojowych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji, dla których istotna jest cena i dobre połączenia komunikacyjne. Mieszkania, które spełniają te wymogi Inpro oferuje w inwestycjach City Park, Chmielna Park, czy Czwarty Żagiel.

 

Drugą grupą, jaką wymienia Rafał Zdebski, są klienci inwestujący w nieruchomości o podwyższonym standardzie lub apartamenty. W tym segmencie Inpro posiada dwie inwestycje. – W połowie września 2013 roku został otwarty pięciogwiazdkowy Hotel Mikołajki na Wyspie Ptasiej, w którym można kupić pokoje i luksusowe apartamenty w systemie condo. Dyrektor Inpro zapewnia, że condohotele oferują zwrot inwestycji w wysokości od 6 do 10 proc. rocznie. Dla osób chcących zarobić na inwestycji w mieszkania Inpro wraz z firmą specjalizującą się w zarządzaniu luksusowymi nieruchomościami, przygotowało także ofertę: Kup i Zarabiaj w projekcie Kwartał Kamienic w centrum Gdańska.

 

Firma Polnord również ma dla klientów inwestycyjnych ofertę lokali jednopokojowych w standardzie hotelowym z wykończeniem pod klucz. Mieszkania o powierzchni 19,2 mkw. będą dostępne w warszawskiej inwestycji Smart Aparthotel. Wioletta Ząbek, reprezentująca spółkę Polnord zapowiada, że projekt zlokalizowany w stołecznym Wilanowie zostanie wprowadzony do sprzedaży już w drugim kwartale tego roku.

 

Sporą aktywność klientów inwestycyjnych zauważa także Mirosław Kujawski, wiceprezes LC Corp. – Największym zainteresowaniem cieszą się małe mieszkania, szczególnie jedno i dwu pokojowe, o możliwe najlepszym stosunku liczby pomieszczeń do powierzchni. W dobrej lokalizacji cena za mkw. jest wysoka, a więc każda strata powierzchni na komunikacji podwyższa finalną cenę mieszkania, podraża koszty wykończenia i obniża możliwą do osiągnięcia rentowność z najmu, zwraca uwagę Mirosław Kujawski.

LC Corp ma w swoim portfelu około 4-5 projektów, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów inwestycyjnych, są to m.in. Osiedle Brzeska, Graniczna we Wrocławiu, Grzegórzecka w Krakowie oraz projekty w Warszawie, w których od 10 do 40 proc. sprzedaży to zakup pod wynajem.

 

Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej spółki Robyg mówi portalowi Dompress.pl, że większość mieszkań sprzedawanych w inwestycjach firmy służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych kupujących. – Inwestycją, w której obserwujemy wzmożoną aktywność w zakresie zakupów inwestycyjnych jest Albatross Towers w Gdańsku, gdzie w tym celu sprzedanych zostało około 30 proc. lokali. Tak duży udział klientów inwestycyjnych w przypadku tego projektu determinuje jego usytuowanie w bliskim sąsiedztwie morza, uniwersytetu, a także lokalnych centrów biznesowych, podkreśla Oscar Kazanelson.

 

Dyrektor ds. handlowych w JHM Development, Dariusz Frontczak sądzi, że wzrost rentowności inwestycji mieszkaniowych w stosunku np. do lokat bankowych, powoduje większe zainteresowanie klientów inwestowaniem w nieruchomości. – Szczególnie dotyczy to oferowanych przez nas, wykonanych w wysokim standardzie, apartamentów Foka na Helu. Dzięki współpracy ze znanym na rynku polskim podmiotem specjalizującym się w wynajmie tego typu lokali, nasi klienci mogą liczyć na wynajem praktycznie od dnia przeniesienia tytułu własności. Odnotowujemy również wzrost zainteresowania klientów inwestycyjnym zakupem mieszkań na Osiedlu Królewskim w Rumi, mówi portalowi Dariusz Frontczak.

 

Andrzej Przybek, dyrektor sprzedaży Grupy Kapitałowej Euro Styl również przyznaje, że dla klientów, którzy nadwyżkę środków finansowych lokują w zakup nieruchomości, w tym kupujących pakietowo, oprócz dobrej lokalizacji, ważnym czynnikiem jest cena. – W celach inwestycyjnych klienci najchętniej wybierają lokale dwupokojowe o małym metrażu, najczęściej czterdziestokilkumetrowe. W zależności od preferencji inwestora i środków, jakimi dysponuje, są to lokale z segmentu popularnego albo premium – zauważa Andrzej Przybek.

 

Piotr Kijanka, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service zwraca uwagę, że klienci kupujący inwestycyjnie, których jest teraz więcej, rzadziej korzystają z kredytów. Potwierdza, że o wyborze decyduje cena i lokalizacja, np. w pobliżu ośrodków akademickich, biurowców, parków technologicznych. Dyrektor Wawel Service zauważa, że inwestorzy interesują się mieszkaniami, które w szybkim czasie zyskają na wartości, np. dzięki budowie linii szybkiego tramwaju.

 

Klienci inwestujący w mieszkania wybierają lokale w najnowszej, energooszczędnej inwestycji Wawel Service – Wężyka 10 w krakowskich Czyżynach, znajdującej się w pobliżu uczelni i Krakowskiego Parku Technologicznego. Chętnie kupują również nieruchomości w Osadzie Czorsztyn nad jeziorem Czorsztyńskim – kompleksie luksusowych, całorocznych, energooszczędnych willi oraz w inwestycji Onyx Apartments w Krynicy Zdrój, w której Wawel Service oferuje lokale w systemie condo.

Więcej przeczytasz na blogu

Wzrost zysku netto o niemal 95 proc, zwiększenie udziału kredytów proekologicznych w portf…

Author:parambulek13  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia
Wzrost zysku netto o niemal 95 proc, zwiększenie udziału kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym do 23 proc., wzrost wartości kredytów udzielonych Klientom korporacyjnym o ponad 25 proc. – Grupa Banku Ochrony Środowiska ogłosiła wyniki za 2013 rok.

Zysk brutto Grupy BOŚ za 2013 rok sięgnął 74,7 mln zł, co oznacza, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrost o 96,8 proc., natomiast wynik netto wyniósł 65,9 mln zł i był wyższy o 94,7 proc. Suma bilansowa Grupy na koniec 2013 r. wynosiła 18,4 mld zł i była wyższa o 9,2 proc. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2012 r. Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,3 proc.

 

Jednym z wyróżników Grupy jest rosnące zaangażowanie w projekty służące ochronie środowiska. Widać to zarówno w ofercie produktowej BOŚ Banku – jest ona stale poszerzana o nowe rozwiązania, jak i w zwiększającym się portfelu kredytowym, obejmującym przedsięwzięcia z tego obszaru.

 

Bank z misją eko

 

- Na koniec 2013 r. udział kredytów na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, wyniósł 23,1 proc. salda kredytowego ogółem, podczas gdy w grudniu 2012 r. sięgnął 19,4 proc. W ujęciu wartościowym było to odpowiednio: 2,8 mld zł i 2,2 mld zł – mówi Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu BOŚ Banku. Zgodnie ze strategią zaangażowanie BOŚ Banku na tym polu będzie rosło.

 

- Zakładamy zwiększenie udziału kredytów proekologicznych do około 30 proc. całego portfela kredytowego – dodaje Prezes Klimczak.

Kredyty dla przedsiębiorców

 

W skali całej Grupy warto ponadto zwrócić uwagę na dynamikę akcji kredytowej. Wzrost kredytów i pożyczek udzielonych Klientom sięgnął w minionym roku 8,4 proc.

 

Na tym tle szczególnie wyróżnia się aktywność banku w obszarze przedsiębiorstw. Wzrost wartości kredytów udzielonych w tym segmencie wyniósł 25,3 proc., podczas gdy w całym sektorze bankowym, dynamikę kredytową na firmowym rynku można szacować na poziomie niewiele przekraczającym 2 proc. Łącznie w ciągu minionego roku Bank udzielił Klientom z tego obszaru ok. 3,5 mld zł nowych kredytów.

 

- W portfelu korporacyjnym znalazło się aż 84 proc. wszystkich kredytów proekologicznych udzielonych przez Bank w roku ubiegłym. Ich paleta była szeroka, od przedsięwzięć związanych np. z poprawą efektywności energetycznej, po duże instalacje odnawialnych źródeł energii – podkreśla Prezes Klimczak.

 

Wśród projektów wspieranych w roku ubiegłym warto m.in. wymienić umowę kredytową z firmą Nowotna Farma Wiatrowa na finansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW. Wartość udzielonego przez BOŚ Bank kredytu inwestycyjnego przekroczyła 180 mln zł. Cały kompleks powstanie w obrębie miejscowości Tujsk i Żelichowo w województwie pomorskim.

 

Zielone programy BOŚ Banku – biznes i edukacja w jednym

 

W minionym roku BOŚ Bank pracował również nad innowacyjnymi rozwiązaniami dedykowanymi dla Klienta detalicznego, które łączą w sobie korzyści ekonomiczne z popularyzacją ekologicznych mikroźródeł energii.

 

W czerwcu 2013 r., opierając się na projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, ogłosił Program SAMOspłacający się dom. Jego istotą jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zarówno do ogrzewania domu (kolektor, pompa ciepła, jak i do produkcji prądu (panele fotowoltaiczne. Przydomowa mikroelektrownia słoneczna, której znaczenie dla całego Programu jest kluczowe, ma dostarczać prąd zamieszkującej dom rodzinie oraz umożliwiać odsprzedaż nadwyżek. Program wciąż jednak czeka jeszcze na finalne ustalenia prawne – uchwalenie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 

W tym samym roku Bank rozpoczął prace nad kolejnym rozwiązaniem, opartym o obowiązujące aktualnie przepisy i promującym zarazem rozwój rynku niewielkich, odnawialnych źródeł energii. Zwieńczeniem tych prac było zaprezentowanie w lutym 2014 r. nowego produktu – BOŚ EKOsystem.

 

BOŚ EKOsystem dedykowany jest osobom posiadającym oraz budującym domy jednorodzinne. Najnowsze rozwiązanie BOŚ bazuje na wykorzystaniu mikroźródeł OZE i umożliwia radykalne ograniczenie kosztów ogrzewania w domach. Jego koncepcja opiera się o wykraczające daleko poza zwykłe finansowanie, podejście Banku do obsługi Klienta. BOŚ EKOsystem łączy w sobie bowiem szereg elementów związanych z doborem odpowiednich instalacji ekologicznych (łącząc w ramach jednego systemu zalety fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła, ich montażem, późniejszym serwisem i oczywiście finansowaniem. Po stronie Klienta jest tylko decyzja o zakupie systemu – pozostałe formalności finalizowane są przez Bank i jego partnerów.

 

Inwestycje w polskich miastach

 

Wśród wydarzeń istotnych dla całej Grupy BOŚ i zarazem powiązanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem należy także wymienić skuteczne działania Banku prowadzone w ramach Inicjatywy JESSICA. W 2013 r. doszło do podpisania 20 umów uruchamiających inwestycje, których celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, przywrócenie ich lokalnym społecznościom, tworzenie nowych miejsc pracy. Warto też przypomnieć, że BOŚ Bank jako pierwszy bank w Europie wykorzystał pełną pulę środków JESSICA w jednym z obsługiwanych regionów. Doszło do tego w woj. zachodniopomorskim.

 

Faktoring w BOŚ wyprzedza rynek

 

W 2013 r. obroty wypracowane z tytułu faktoringu osiągnęły wartość 1,65 mld zł i były o 40,81 proc. wyższe niż w 2012 r. Rozwój faktoringu w BOŚ S.A. jest ponad dwa razy szybszy niż rynek usług faktoringowych w Polsce, który zanotował wzrost na poziomie 15,54 proc.

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A. rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 23 lat działalności przeznaczył około 13,2 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ponad 40,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów. Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

Więcej przeczytasz na blogu

Wzbogacenie systemu motywacyjnego o dodatkowe świadczenia, wdrożenie nowoczesnego sposobu…

Author:klamka13303  | Categories : Uncategorized
Comments Off

darmowe ogłoszenia
Wzbogacenie systemu motywacyjnego o dodatkowe świadczenia, wdrożenie nowoczesnego sposobu oszczędzania środków na emeryturę z wykorzystaniem zachęt fiskalnych i efektywne premiowanie stażu pracy w banku, to tylko niektóre korzyści wdrażanego właśnie w PKO Banku Polskim Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE.

Pracownicze programy emerytalne należą do grona elitarnych świadczeń oferowanych przez pracodawców. Są formą zorganizowanego oszczędzania finansowanego przez pracodawcę, który chce zapewnić swoim pracownikom wyższą emeryturę i jednocześnie umożliwić im oszczędzanie własnych, dodatkowych środków z wykorzystaniem najtańszych produktów finansowych na rynku. Wpłacane w ramach PPE składki są przekazywane do wybranych przez pracowników funduszy inwestycyjnych. Składki powiększone o osiągnięte z ich inwestowania zyski stanowić będą w przyszłości dodatkowe świadczenie emerytalne pracownika.

Uczestnikiem PPE PKO Banku Polskiego może zostać pracownik, którego staż pracy w banku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Składkę, która przekazywana jest do programu, finansuje – w wysokości 3 proc. wynagrodzenia – pracodawca. Jednocześnie każdy z uczestników będzie mógł wpłacać do PPE za pośrednictwem pracodawcy dodatkowe środki (minimalna kwota wynosi 50 zł. Zarządzającym środkami PPE będzie PKO TFI – środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne wybrane z oferty Towarzystwa.

W ofercie programu będzie można wybrać jeden z dwóch wariantów inwestowania: opcję otwarta architektura lub le cycle. W pierwszej będzie można budować własny portfel inwestycyjny w oparciu o wybrane subfundusze PKO TFI. Uczestnik wybiera nie więcej niż 5 subfunduszy inwestycyjnych (z 8 proponowanych i ustala podział procentowy środków lokowanych dla każdego z nich.

W wariancie drugim uczestnik wybiera jeden subfundusz zabezpieczenia emerytalnego (z 5 dostępnych, do którego trafia 100 proc. przekazywanych środków. W tej opcji, aby znaleźć optymalny dla siebie fundusz, a tym samym sposób inwestowania, uczestnik programu będzie musiał jedynie określić przewidywaną perspektywę inwestowania. W przypadku PPE perspektywa ta powinna być zbieżna z zaplanowanym czasem oszczędzania środków do momentu ich wypłaty (możliwej po ukończeniu 60 roku życia. PKO TFI zaoferowało subfundusze zabezpieczenia emerytalnego przeznaczone dla osób, które planują wypłacić środki poczynając od 2020 roku aż do 2060 roku. Subfundusz, który uczestnik wybiera na podstawie swojego wieku przejścia na emeryturę, dostosowuje samoczynnie ryzyko i strukturę aktywów, w które inwestowane są środki. Oznacza to, że subfundusz z czasem zmienia strukturę inwestycji z bardziej ryzykownych (akcje w kierunku bezpiecznych (obligacje.

We wszystkich funduszach, które zostaną zaoferowane w ramach PPE opłaty za zarządzanie dla PKO TFI są około trzykrotnie niższe w porównaniu do inwestycji indywidualnych. Warto także podkreślić, że programy emerytalne to wciąż jeden z nielicznych rodzajów inwestowania zwolnionych w Polsce z podatku od dochodów kapitałowych. Szacuje się, że w wiodących branżach w Polsce (sektor farmaceutyczny i dóbr szybko zbywalnych liczba pracodawców zapewniających swoim pracownikom PPE nie przekracza 25-40 proc. Natomiast liczba banków oferujących programy emerytalne jedynie nieznacznie przekracza średnie wskaźniki dla innych branż. Łącznie w programach emerytalnych uczestniczy ok. 350 tysięcy osób. Grupa ta stanowi mniej niż 3 proc. czynnych zawodowo.

Z punktu widzenia skali PPE PKO Banku Polskiego będzie jednym z kilku największych w Polsce i jednocześnie jednym z dwóch największych programów emerytalnych w sektorze finansowym. Składka, którą bank przekazywać będzie co miesiąc na konta uczestników, jest bliska średniej rynkowej. Pod względem całkowitej kwoty składek, a tym samym kosztów, jakie poniesie bank, program należeć będzie do pierwszej piątki PPE w Polsce. 5 lipca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała PPE PKO Banku Polskiego do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

Źródło: PKO Bank Polski

Więcej przeczytasz na blogu